« Чл. 161.

Областен управител, на чиято територия се намират плажове по чл. 160, ал. 2, създава със заповед комисия за водноспасителната дейност и безопасността на плажовете, наричана по-нататък "комисията".

 

 (2) Дейността и организацията на работа на комисията се уреждат с правилник, издаден от областния управител.

 

 (3) Със заповедта по ал. 1 се определя съставът на комисията, в която се включват представители на областната администрация и по един представител на регионалните здравни инспекции, общинската администрация, на чиято територия е плажът, и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи.

 

 (4) Към състава на комисията за областите с прилежащи морски плажове се включват и представители на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

 

 (5) По преценка на съответния областен управител в състава на комисията може да бъдат включени и други представители на централни и местни държавни органи.

 

 (6) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г. , в сила от 2.08.2013 г.) Ежегодно, в периода април - октомври областните управители на областите Добрич, Варна и Бургас предоставят на министъра на регионалното развитие ежемесечни справки и информация относно общото състояние, резултатите от извършените проверки, направените препоръки, наложените санкции и други на морските плажове, намиращи се на територията на съответната област.

 

Избрано от VipDir