« Заявление за регистрация по ЗДДС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК

ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

 


Приложение №1 към чл. 74,ал.1

 

ТД на НАП

Входящ №              /

г.

Попълва се от приходната администрация


А. Наименование, адрес за кореспонденция и електронен адрес за кореспонденция на регистрираното лице

 

Идентификационен номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Раздел А: Настоящото заявление подавам за регистрация по ЗДДС

     Регистрация по ЗДДС                                                   

            Промяна  на  данни  относно  регистрацията по ЗДДС 

 

Раздел Б: Правото (задължението) си на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност реализирам на основание:

            Чл.96, ал.1  ЗДДС – задължителна регистрация при облагаем оборот съгласно чл.96, ал.1 ЗДДС за

последните 12 последователни месеца преди текущия                        ___________________  лв.

           Чл.100, ал.1 ЗДДС – регистрация по избор за лице, за което не са налице условията за

задължителна регистрация по чл.96, ал.1 ЗДДС                                               _____________________ лв.      


Чл. 97, ал. 1 ЗДДС - задължителна регистрация за лице, установено в друга държава членка, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка

  Чл. 97а  ЗДДС - Задължителна регистрация за данъчно задължени лица по чл. 3, ал. 1, 5   и 6 ЗДДС

Чл. 98, ал. 1 ЗДДС - задължителна регистрация за данъчно задължено лице, което  извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната съгласно чл. 20 при условията на дистанционна продажба по чл. 14 ЗДДС

 

Чл. 100, ал. 3  ЗДДС - регистрация по избор за данъчно задължено лице, което извършва доставки на стоки при условията на дистанционни продажби и за което не са налице основанията за задължителна регистрация по чл. 98, ал. 1 ЗДДС

Чл. 99, ал. 1  ЗДДС - задължителна регистрация за данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3 и чл. 102 и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки

Чл. 100, ал. 2  ЗДДС - регистрация по избор на данъчно задължено лице, което извършва вътреобщностно придобиване на стоки и за което не са налице условията на чл. 99, ал. 1 ЗДДС

Чл. 132, ал. 1  ЗДДС - задължителна регистрация на лице, което на основание чл. 10, ал. 1 ЗДДС придобива стоки и услуги от регистрирано лице

 

 

 


Раздел В: Приложени документи

                Справка за облагаемия оборот по чл. 96 ЗДДС по месеци за последните 12 месеца преди текущия

       Друг документ  :  ______________________________________________________________________

       Друг документ  :  ______________________________________________________________________

 

       Друг документ  :  ______________________________________________________________________

 

       Друг документ  :  ______________________________________________________________________

 

       Друг документ  :  ______________________________________________________________________

 

 

       Раздел Г: Акредитиран представител

 

                Регистрацията по този закон осъществявам на основание чл.133  ЗДДС чрез          

                         акредитирания представител: ____________________________________________________________

Идентификационен номер на акредитирания представител:                                                                           

Адрес на акредитирания представител:                                                                                    

 

     

              Подписаният    ________________________________________________________________________________

              декларирам, че представлявам акредитирания представител, посочен по-горе, и съм се запознал със задълженията на акредитирания представител съгласно ЗДДС и правилника за неговото прилагане.

 

   Дата: _________ Длъжност: ___________________ Подпис и печат: ____________

 

 

Долуподписаният ______________________________________________________________________________  

декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл.А и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е че за неверни данни нося отговорност по НК.

                                                                                                                                                                                                                 

Дата: _________ Длъжност: ___________________ Подпис и печат: ____________

 

 

Забележка: Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки. 

Избрани сайтове регистрация

Най-актуални страници регистрация

 • Подновяването на паспорт и книжка вече за 3 дни, където ни е удобно Подновяване на паспорт и шофьорска книжка

 • Списък с важни БГ уеб директории за добавяне на сайтове Списък с директории

 • Намериха обявен за издирване автомобил

 • Най-нови обяви

 • Продавам дипломи и шофьорски книжки
  Здравейте,много сме доволни от г-н Николов, от когото с приятеля ми поръчахме съ

 • Продавам дипломи , продавам шофьорски книжки
  Здравейте,много сме доволни от г-н Николов, от когото с приятеля ми поръчахме съ

 • Продавам шофьорски книжки, продавам дипломи
  Изключително сме доволни от г-н Бараков, от когото с приятеля ми поръчахме съотв

 • Избрано от VipDir