« Прекратяване на Трудов Договор поради смърт на работника / служителя

При смърт на работника / служителя, наследниците му са длъжни да уведомят работодателя и да му предоставят копие от смъртния акт, с който се установява смъртта на лицето. След като получи уведомление и копие от смъртен акт, от наследниците, работодателя издава Заповед за прекратяване на основание чл.325 т.11 от КТ. Копие от заповедта се връчва на наследниците на работника / служителя.

Работодателя съхранява копието от смъртния акт и заповедта за прекратяване в личното досие на лицето.

Избрани сайтове наследниците

Избрано от VipDir